Mijatović, Tamara, Milica Peric, Luka Matović, Marija Ristović, & Saša Drmanić. " Sinteza, karakterizacija i ispitivanje antioksidativne aktivnosti estarskih i amidnih derivata 2,6-dimetil-4-supstituisane-1,4-dihidropiridin-3,5-dikarboksilne kiseline." Journal of Engineering & Processing Management [Online], 10.2 (2018): 8-15. Web. 23 Sep. 2021